I. SPLOŠNA DOLOČILA

Ti splošni pogoji in navodila za potovanje so sestavni del pogodbe oz. napotnice/voucherja, ki jo skleneta Mimi Miran Inhof s.p. (v nadaljevanju Bfree koncerti) oz. pooblaščena agencija, in potnik, ki se prijavlja za določen turistični aranžma.
- Splošni pogoji veljajo le za turistične aranžmaje, ki jih organizira Bfree koncerti, razen v kolikor je izrecno navedeno, da veljajo tudi za prodajo aranžmajev drugih organizatorjev.
- V primeru, da je v posameznem programu glede katerekoli točke teh splošnih pogojev in navodil drugače določeno, velja navedba oz. določilo, navedeno v programu.


II. PRIJAVA

Potnik se lahko prijavi za koncertni aranžma, ki ga organizira Bfree koncerti, v poslovalnici TA Mimi Miran Inhof s.p./Bfree koncerti ali pooblaščeni agenciji.
 Ob prijavi Bfree koncerti in potnik skleneta pogodbo, ki je obenem tudi potrdilo o rezervaciji in vsebuje bodisi podatke o potnikovem turističnem aranžmaju bodisi se sklicuje na program aranžmaja, kjer so ti podatki navedeni.
- Ob prijavi je potnik dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja, ter plačati prijavnino in stroške prijave. Po priporočilu Združenja turističnih agencij Slovenije, od septembra 2002, pri prodaji koncertnih aranžmajev zaračunavamo stroške prijave v višini 3 EUR (že vključeno v ceno osnovnega aranžmaja) na prijavljenega potnika (voucher) oziroma 15 EUR pri vseh aranžmajih, pripravljenih po naročilu.
 V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov.
- Prijava potnika je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja (VIII. točka Splošnih pogojev).
- Za zavezujočo prijavo se poleg izrecne pisne prijave oziroma podpisane pogodbe šteje tudi vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki, ki vsebuje ime in priimek potnika in ostalih udeležencev, številko kreditne kartice ali identifikacijo drugega plačilnega inštrumenta, plačilo prijavnine ali njenega dela, plačilo stroškov prijave, konkludentno dejanje, ki nakazujejo na to, da je potnik posredoval zavezujočo prijavo ali prijava, ki vsebuje katerega koli izmed navedenih podatkov.
- Pogodba se šteje za sklenjeno z dnem pisne potrditve Bfree koncerti.


III. STORITVE, VŠTETE V CENI ARANŽMAJA

Če ni v programu drugače določeno, so v ceni aranžmaja vštete prevozne, hotelske in gostinske storitve, navedene v programu potovanja, kot tudi organizacija potovanja. Pri koncertnih aranžmajih je vključeno v ceno prevoz iz določenega kraja in vstopnica za koncert, razen če je drugače navedeno.
 Če ni v programu drugače določeno, veljajo cene posameznega turističnega aranžmaja na osebo.


IV. POSEBNE STORITVE

Posebne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceni aranžmaja (posebna prehrana, opcijski dodatni izleti ipd) ali so za njih v programu predvidena doplačila (vizumi, ipd.), zato jih potnik posebej plača, razen če ni v programu drugače določeno.
- V primeru, da so k posameznemu aranžmaju razpisane posebne oz. dodatne storitve, potnik posreduje želje po teh storitvah ob prijavi, doplača pa jih k ceni aranžmaja.
- Objavljene cene dodatnih oz. posebnih storitev veljajo zgolj v primeru naročila in plačila teh storitev, ob naročilu in plačilu osnovnega aranžmaja na prijavnem mestu.
- Med samim potovanjem potnik doplača posebne storitve vodji potovanja ali predstavniku Bfree koncertov v kraju, kjer se storitev opravlja, v ustrezni valuti, če je med potovanjem to storitev še mogoče naročiti, po ceni, veljavni na kraju samem.


V. KONCERTNI ARANŽMAJI

Potnik se prijavi na koncertni aranžma s predložitvijo vseh potrebnih podatkov in plačilu vsaj 30 EUR. Potnik se lahko odloči za obročno odplačevanje aranžmaja brez dodatnih stroškov. Celotni aranžma mora biti plačan vsaj 8 dni pred koncertom. Potnik se lahko odloči za sklenitev zavarovanja rizika odpovedi (glej točko IX. ODSTOPNINA KONCERTNI ARANŽMAJI), ki ga lahko sklene samo ob prijavi.

Potniki potujejo na koncerte na lastno odgovornost. Bfree koncerti ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno poškodbo potnika ali potnikove lastnine med izvajanjem ogleda. V aranžma ni vključeno nobeno zavarovanje (razen če je to posebej navedno pri razpisanem aranžmaju). Potniki se sami lahko odločijo za nezgodno zavarovanje, zavarovanje z asistenco v tujini ali zavarovanje rizika odpovedi.

Če je potnik mlajši od 18 let in ne potuje v spremstvu starša ali zakonitega zastopnika, je dolžan prinesti potrdilo / pisno izjavo, podpisano s strani starša ali zakonitega zastopnika, da lahko potuje na koncert brez spremstva. Vkolikor mladoletni potnik potrdila nima, ne more potovati na koncert z Bfree koncerti, turistična agencija pa si pridružuje pravico, da potnika brez povrnitve stroškov na odhodnem kraju zavrne, čeprav je aranžma plačal v celoti.

Potniki so dolžni upoštevati navodila organizatorja potovanja, vodnika in šoferja, ter na avtobusu vzdrževati red in čistočo. Če potnik onemogoča normalen potek potovanja, je nasilen do predstavnika agencije, šoferja ali drugih potnikov, si organizator pridružuje pravico, da potnika na poti na koncert ali domov kjerkoli odslovi brez povračila stroškov.

Če potnik na potovanju izgubi osebni dokument in je zato primoran ostati v tuji državi, mu Bfree koncerti pomaga po najboljših močeh, stroške morebitnega drugega prevoza domov in dodatne stroške (vizum) pa si potnik krije sam.

Potnik nosi sam odgovornost, če zaradi nespoštovanja carinskih, policijskih, deviznih ali zakonskih predpisov ne more nadaljevati potovanja.

Bfree koncerti si pridružuje pravico, da potovanje odpove najpozneje 8 dni pred koncertom, če ni zadostnega števila prijavljenih potnikov. Minimalno število potnikov za izvedbo organiziranega obiska koncerta je dvajset (20). Bfree koncerti si pridružuje pravico zavrnitve potnika, če ta koncertnega aranžmaja ni poravnal v celoti vsaj 3 dni pred napovedanim koncertom. Pridružujemo si pravico spremembe ure, oz. dneva odhoda zaradi sprememb v programu prireditve, oz. koncerta. Prav tako si pridružujemo pravico spremembe odhoda v primeru pričakovnih zastojev na poti (zastoji na cesti, popravila, nepričakovano slabo vreme, ki otežuje pot ipd) in spremembo načrtovane poti potovanja zaradi zunanjih dejavnikov (nestabilne razmere v državi, elementarne nesreče ipd). Vkolikor je koncert odpovedan na dan prireditve Bfree koncerti potniku vrne 100 % vplačani znesek, v primeru, da je koncert odpovedan v zadnjem hipu, potniki pa so že na prizorišču, se vrne celotni vplačan znesek razen dejanski strošek opravljene storitve (prevoza do kraja prireditve in povratka). Potnik ni upravičen do nobenega zneska, če je odpovedan nastop predskupine, ne pa tudi glavnih zvednikov večera.

Potnik lahko prevzame vstopnico pred koncertom kadarkoli želi, če je v celoti plačal aranžma. Vstopnico lahko ob podpisu prevzemnice prevzame na poslovalnici v Ljubljani ali pa se mu jo pošlje na dom preko priporočene pošte. V tem primeru znašajo potnikovi stroški 9,9 EUR.

Z udeležbo pri koncertnih aranžmajih, stranka soglaša, da je lahko fotografirana ali posneta na video, pred koncertom ali na samem koncertu in soglaša, da se fotografija / video uporablja za promocijske namene izvajalca ali turistične agencije. Promocijski material se lahko uporablja v primeru, da fotografija ali video zaradi neprimernosti ne škodi javnemu ugledu osebe. Če je oseba mladoletna, s tem strinja stariš, oz. zakoniti zastopnik. Če se oseba ne strinja, da je posneta na fotografiji ali video zapisu, se mora v času fotografiranja ali snemanja umakniti iz prizorišča.

S prijavo na aranžma se vaš email umesti na našo mailing listo, če ste to označili ob prijavi, preko mailov vas obveščamo glede naših novic. Vkolikor ne želite prejemati naših obvestil nam na naslov bfree@zidanamarela.si pošljite povratni mail z obvestilom »odjava z mailing liste.«


VI. PLAČILO

Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši vplačilo pri blagajni Bfree koncerti na Vurnikovi 2 ali pooblaščeni agenciji (Pütra, Kompas Pomurje)oz. pri kateri izmed bank na transakcijski račun Mimi Miran Inhof s.p.
- Prijavnina in stroški rezervacije, ki jo potnik plača ob prijavi, znaša 30% cene aranžmaja, oz. toliko, kot je navedeno v programu potovanja. Preostali del plača potnik najmanj 8 dni pred začetkom potovanja, oz. kakor je navedeno v programu. V primeru, da preostalega dela cene aranžmaja potnik ali njegovo prijavno mesto ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal aranžma, in ravna Bfree koncerti po določilih o potnikovi odpovedi aranžmaja iz VIII. točke teh splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje.
- Plačana prijavnina in stroški prijave jamčijo potniku, pod pogoji, določenimi v teh splošnih pogojih in navodilih za turistične aranžmaje, udeležbo oziroma prosto mesto na posameznem turističnem aranžmaju ali potovanju.
- Potnik je ob odhodu dolžan predložiti vodji potovanja dokument o plačanem aranžmaju (napotnica/voucher ali/in potrdilo o vplačilu); v nasprotnem primeru, vodja potovanja potnika ne sprejme na potovanje oz. aranžma.

Aranžma se plačuje na podlagi izdanega predračuna. Rok zapadlosti predračuna je 8 dni po prejemu. Aranžma se lahko plača v dveh obrokih (50 % aranžmaja v 8 dneh, preostanek zneska najpozneje 14 dni pred koncertom) razen, če je navedeno drugače. Če je pri posamičnem aranžmaju možno plačilo na obroke, je to posebej navedeno.


VII. CENE

Cene potovanja so določene s programom potovanja ali letovanja, ter veljajo od dneva objave programa. Bfree koncerti si pridržuje pravico do spremembe cene zaradi sprememb v menjalniškem tečaju ali sprememb v tarifah prevoznikov, ki vplivajo na ceno potovanja, v skladu z Obligacijskim zakonikom in zakonodajo, veljavno v Republiki Sloveniji.
- O morebitni spremembi cene potovanja Bfree koncerti potnika obvesti.
- Bfree koncerti lahko v programu določi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene v tujini na kraju samem. V tem primeru Bfree koncerti ne nastopa kot organizator, ne kot posrednik, ampak zgolj informator. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke na kraju samem (v tujini).


VIII. POTNI DOKUMENTI

Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven potni list ali drug veljaven ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo.
V primeru, da posamezne države pogojujejo vstop v državo z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je dolžan potnik na ta določila sam paziti in Bfree koncerti za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev potovanja potnika iz tega naslova ne odgovarja.
- Potnik si je dolžan pred potovanjem, oz. do roka, ki je v programu določen, pridobiti vizume za države, v katere potuje.
- Če potnik te obveznosti ne izpolni, ravna Bfree koncerti po določilih o potnikovi odpovedi potovanja.
V primeru, da potniku ureja vizum Bfree koncerti, le ta ne jamči za uspešnost pridobitve vizuma. Stroškov pridobitve vizumov Bfree koncerti potniku ne vrača.
 Bfree koncerti ne jamči za točnost informacij, pridobljenih od pristojnih veleposlaništev. V primeru zavrnitve vstopa v državo, ali druge ovire, nosi vse stroške potnik sam.
- Posredovanje Bfree koncerti pri pridobitvi vizuma ni všteto v ceni potovanja, ampak se plača posebej.
- Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (letalski, ladijski, avtobusni…) je potnik dolžan ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih potovanja ali letovanja, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci potovanja dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti, nositi s seboj. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev potovanja, odgovarja za vse nastale stroške udeležencem potovanja zgolj potnik sam.


VIII. POTNIKOVA ODPOVED POTOVANJA ALI SPREMEMBA POTOVANJA

Potnik ima pravico do pisne ali ustne odpovedi potovanja v poslovalnici, kjer se je prijavil. V tem primeru ima Bfree koncerti pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja, katerih višina je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil odpoved:
· 25 € stroška za odjave do 60 dni pred odhodom, do 22 dni pred odhodom – 35 % cene aranžmaja,
 · 22 do 15 dni pred odhodom – 50% cene aranžmaja,
· 14 do 8 dni pred odhodom – 80% cene aranžmaja,
· 7 do 2 dni pred odhodom – 90% cene aranžmaja,
· 48 ur pred odhodom in po odhodu – celotna cena aranžmaja.
 Ne glede na zgoraj določene stroške odpovedi, so le-ti lahko tudi višji, kadar to pogojujejo pogoji organiziranja potovanja, ki jih Bfree koncertom narekujejo veljavni pogoji prodaje in jih pogojujejo poslovni partnerji.
- Ob ustni odpovedi potovanja mora potnik podpisati odpovedni dokument, ki mu ga v podpis ponudi prodajalec. V primeru, da zavrne podpis tega dokumenta, se šteje, kot da potovanja ni odpovedal.
- Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje samo na svojo željo in s pisno izjavo o prekinitvi.
- Če potnik med potovanjem potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov.
- V primeru, da so v programu pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi potovanja drugače določeni, veljajo pogoji določeni v programu.
- Potnik lahko med potovanjem spremeni program oziroma naročene storitve samo s predhodnim pisnim soglasjem krajevnega/lokalnega agenta (ki ga je pooblastil Bfree koncerti), s tem, da mora Bfree koncerti, kot organizatorja potovanja, o vsaki taki spremembi obvestiti najkasneje 8 dni po vrnitvi s potovanja. Morebitne stroške takšnih sprememb nosi potnik sam. V primeru spremembe programa na lastno željo, ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani Bfree koncerti zaradi nepravilno opravljene storitve, potnik nima pravice zahtevati kakršne koli odškodnine ali znižanja cene.

Potnik lahko po sklenitvi pogodbe spremeni ime ali število potnikov, namestitev, datum potovanja, po pogojem, da je taka sprememba sploh še možna. V primeru spremembe zaračunavajo Bfree koncerti potniku 10 EUR administrativnih stroškov.


IX. ODSTOPNINA KONCERTNI ARANŽMAJI

Potnik ima pravico do pisne odpovedi koncertnega aranžmaja v poslovalnici, kjer se je prijavil. V tem primeru ima Bfree koncerti pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja, katerih višina je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil odpoved: do 22 dni pred odhodom – 35 % cene aranžmaja,
 21 do 15 dni pred odhodom – 50 % cene aranžmaja,
 14 do 8 dni pred odhodom – 80% cene aranžmaja,
 7 do 2 dni pred odhodom – 90% cene aranžmaja,
 zadnjih 48 ur in po odhodu – celotna cena aranžmaja.

Potnik se lahko odloči za zavarovanje rizika odpovedi. Zavarovanje rizika odpovedi se lahko sklene samo ob prijavi, premija zavarovanja je odvisna od cene aranžmaja in lokacije koncerta. Cena premije zavarovanja rizika odpovedi je navedena pri vsakem aranžmaju posebej.

Potnik je upravičen na celotno povrnitev vrednosti vplačanega aranžmaja, ne pa tudi zavarovalne premije. Če potnik odpove potovanje v zadnjih 48 do 24 urah in ima sklenjeno zavarovanje rizika odpovedi, je upravičen do povratka 50 % celotne cene aranžmaja. V primeru odpovedi potovanja v zadnjih 24 urah pred odhodom, potnik ni upravičen do uveljavite vračila kupnine, tudi če ima sklenjeno zavarovanje rizika odpovedi. Potnik prav tako ne more uveljavljati zavarovanja rizika odpovedi po potovanju samem. Potnik ni upravičen do povračila, če v enem tednu po odpovedi ne predloži potrebnih podatkov za povračilo plačila (TRR račun). Vkolikor je potnik od Bfree koncerti vnaprej dobil vstopnico in je ne vrne do 48 ur pred odhodom na koncert, ni upravičen do povračila vplačanega zneska.

V primeru odpovedi koncerta s strani organizatorja na dan prireditve je povrnjena cena vstopnice in le proporcionalni delež neopravljenega dela prevoza.

V primeru odpovedi koncerta s strani organizatorja se vrne vrednost vplačanega aranžmaja, brez vrednosti vstopnice. Vrednost vstopnice se v celoti vrne le v primeru vračila s strani organizatorja koncerta, in sicer v določenem roku, ki ga organizator določi za vsak koncert posebej. O rokih za vračilo kupnine so kupci obveščeni po mailu. V primeru nevračila za odpovedane koncerte s strani organizatorja koncerta, se vrednost vstopnice ne vrača. Odgovorna oseba za vračilo vrednosti vstopnice je organizator koncerta.

Pri prodaji vstopnic za koncerte so #Bfree koncerti le posredniki pri prodaji in ne odgovarjamo za točnost cen. Cene lahko vsebujejo provizije in so lahko drugačne od tistih, natisnjenih na samih vstopnicah. V primeru odpovedi prireditve ali spremembe datuma prireditve je za vračilo denarja in urejanje nastale situacije odgovoren organizator prireditve (koncerta). Kot posrednik pri prodaji vstopnic #Bfree koncerti niso odgovorni za povračilo kupnine za vrnjene vstopnice, za vračila je odgovoren organizator. #Bfree koncerti se bodo po svojih najboljših močeh potrudili, da bo organizator izvedel vračilo.

Ob nastanku navedenih okoliščin bodo #Bfree koncerti kupce v najkrajšem možnem času obvestili o kontaktnih podatkih organizatorja in možnostih vračila kupnine.

V primeru, da zaradi spremembe datuma ali odpovedi koncerta organizator vrača kupnino, morajo kupci vrniti prejete vstopnice po priporočeni pošti na naš naslov (ali pa jih prinesti osebno), celotni vplačani znesek pa se vrne kupcu na TRR račun, ki ga posreduje v pisni obliki na naš naslov, oz. email. Kupnina se vrne v 8 dnevih po prejemu vrnjenih vstopnic. #Bfree koncerti bodo kupce preko maila obvestili o rokih za vračilo vstopnic.

Za koncerte, ki niso odpovedani ali prestavljeni, kupljenih vstopnic ni možno vrniti, za aranžmaje veljajo splošni pogoji.

DODATEK K SPLOŠNIM POGOJEM V PRIMERU PERSONALIZIRANIH VSTOPNIC

Personalizirana vstopnica je personalizirana z imenom nosilca, vstop na prizorišče je možen le bo skladju imena zapisanega na vstopnici in osebnega dokumenta nosilaca vstopnice. Personalizirane vstopnice so kdaj na voljo tudi za koncerte v drugih državah. Če so vstopnice za koncert personalizirane, je to posebej navedeno pri opisu aranžmaja.

Pri koncertih s personaliziranimi vstopnicami je možna enkratna zamenjava imena nosilca vstopnice do 20 dni pred koncertom. V primeru, da se zamenjava zahteva po tem roku, Bfree koncerte ne garantiramo možnosti spremembe in s tem vstopa na prizorišče. Strošek zamenjave imena določi organizator koncerta.

V določenih imenih je zamenjava imena na personalizirani vstopnici možna le ob predložitvi osebnega dokumenta nosilca izdane vstopnice. Če dokumenta ne posredujete pravočasno (do 20 dni pred koncertom), imena na vstopnici ni možno zamenjati in posledično kupec odpovedanega aranžmaja ni upravičen do vračila vplačanega zneska.

Za aranžmaje s personaliziranimi vstopnicami lahko doplačate zavarovanje rizika odpovedi. V tem primeru ste upravičeni do 100 % vračila vplačanega zneska (minus zavarovanja rizika odpovedi) do 10 dni pred koncertom. V primeru odpovedi v manj kot 10 dni do koncerta, kupec aranžmaja ni upravičen do vračila kljub vplačanemu zavarovanju rizika odpovedi.

DODATEK K SPLOŠNIM POGOJEM V PRIMERU ODPOVEDANIH IN PRESTAVLJENIH DOGODKOV V POVEZAVI Z EPIDEMIJO COVID-19

Če zaradi neizogibnih izrednih okoliščin, ki jih povzroča epidemija covid-19, aranžmaja ni možno organizirati v prvotnem terminu ali obliki, se šteje, da organizator potovanja izpolni svojo obveznost glede vračila kupnine, če naročniku izda vrednotnico. Vrednotnica se glasi na prinosnika in omogoča unovčljivost v 24 mesecih od izdaje. Če naročnik izdane vrednotnice ne vnovči v tem obdobju, lahko v 14 dneh po preteku tega obdobja zahteva, da mu organizator potovanja v 14 od prejema zahtevka vrne znesek, na katerega se glasi vrednotnica. Če se naročnik s ponujeno vrednotnico ne strinja, lahko zahteva vračilo vseh plačil. Plačila se naročniku vrnejo v 12 mesecih po razglasitvi prenehanja epidemije. Več o zakonodaji v uradnem listu.


X. CARINSKI IN DEVIZNI PREDPISI

Potnik je dolžan spoštovati vse carinske in devizne predpise Republike Slovenije, kakor tudi vseh drugih držav v katere in skozi katere potuje. Če zaradi nespoštovanja predpisov potnik potovanja ne bi mogel nadaljevati, nosi sam vse posledice in stroške, ki nastanejo v zvezi s tem njemu in vsem sopotnikom.


XI. ODPOVED POTOVANJA ALI SPREMEMBA PROGRAMA

Bfree koncerti si v skladu z veljavno zakonodajo pridržuje pravico do odpovedi potovanja najkasneje 7 (sedem) dni pred predvidenim odhodom, če se za potovanje ne prijavi potrebno, v programu navedeno število potnikov.
- Če v programu ni drugače navedeno, je najmanjše število potnikov v določenem prevoznem sredstvu naslednje:
· za potovanje z avtobusom – najmanj 20 potnikov,
· za potovanje na rednih letalskih progah v Evropi – najmanj 20 potnikov,
· za potovanje na medcelinskih letalskih progah – najmanj 15 potnikov,
· za potovanje s posebnimi letali, vlaki ali hidrokrilnimi ladjami – najmanj 80% zasedenosti le-teh. Bfree koncerti si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za Bfree koncerti pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe.
- Bfree koncerti si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda na pot zaradi spremembe letalskega voznega reda ali nastopa višje sile ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere Bfree koncerti ne more vplivati), brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu.
- Bfree koncerti ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile med potekom programa. V teh primerih lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti.
- V primeru, da Bfree koncerti odpove potovanje, ima potnik pravico do celotnega povračila vplačane cene aranžmaja.
- V primeru odpovedi potovanja s strani Bfree koncerti, potnik nima pravice do povračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo, ali stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani.
- O kakršnikoli naknadni spremembi programa Bfree koncerti potnika nemudoma obvesti.
- Bfree koncerti ne odgovarja za zamude letal, ladij ali vlakov, kakor tudi ne za spremembe programa, ki bi nastale kot posledica takšnih zamud. Potnik v teh primerih ni upravičen do odškodnine za neizveden del programa potovanja, kakor tudi ne do naknadnega znižanja cene.
- V primeru, da stanje na kraju samem Bfree koncerti ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, lahko Bfree koncerti namesti potnika v istem kraju v drug objekt enake kategorije.


XII. ODPOVED ARANŽMAJA ZARADI NEPLAČEVANJA

Če se potnikov odloči za obročno odplačevanje (zneski in roki so posebej določeni za vsak posamični koncert), lahko Bfree koncerti enostransko odpove aranžma kupcu. Pogoj za odpoved je neplačilo v 8 dneh po pisnem opominu (po mailu) ob zapadlosti roka. V takšnem primeru Bfree koncerti obvestijo kupca o odpovedi njegovega aranžmaja, kupcu pa pripada vračilo kupnine po točki VIII. Velja enaka lestvica kot ob odpovedi s strani kupca aranžmaja.


XIII. REKLAMACIJE OZIROMA PRITOŽBE

Potnik je dolžan pisno vložiti reklamacijo v roku dveh mesecev o dneva, ko je bila storitev nepravilno opravljena. V primeru, da potnik zakonsko določen rok za vložitev reklamacije zamudi, Bfree koncerti le-te vsebinsko ne obravnava.
- Brez pisne reklamacije Bfree koncerti ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Potnik naj pisno reklamacijo pošlje na naslov: Bfree koncerti – Mimi Miran Inhof s.p. (Židana marela), Vurnikova 2, 1000 Ljubljana 
- Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer Bfree koncerti take reklamacije ne bo obravnaval.
- Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oz. druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja.
- Potnik naj nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti graja tudi na kraju samem  vodniku Bfree koncertov, predstavniku oziroma pooblaščeni lokalni agenciji. V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoča sobe, oprema, lega sobe ipd.), potnik pa ni grajal napake na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil zgoraj navedenih oseb, se šteje, da se je potnik strinjal s tako pomanjkljivo opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve oziroma plačilu škode.
- Če po krivdi Bfree koncertov ni prišlo do izvedbe programa ali nekaterih storitev, ima potnik pravico do odškodnine v višini realne vrednosti neizvedenih storitev. To določilo ne velja v primeru, da ima Bfree koncerti pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa, skladno z določili teh splošnih pogojev in zakona.


XIV. ZDRAVSTVENI PREDPISI

V primeru, da so v programu za potovanje navedena oz. zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo – rumeno knjižico, z vpisanimi opravljenimi cepljenji. Bfree koncerti ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja, zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa, ali programa, na katerega se je prijavil, kakor tudi ne za stroške, povezane s tem.


XV. PRTLJAGA

Prevoz prtljage do določene teže, ki jo določa prevoznik, je brezplačen.
- Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage (po določilih prevoznika), vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam na kraju samem v ustrezni valuti, oz. po določilih letalskega prevoznika.
- Otroci do dveh let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage.


XVI. BFREE KONCERTI ODGOVORNOST ZA TOČNOST PREVOZNIKOV

Bfree koncerti ne odgovarja za točnost prevozov v kopenskem, morskem in letalskem prevozu, kadar se le-ta opravlja z javnimi prevoznimi sredstvi, na rednih ali izrednih potniških prevozih, plovbah ali poletih. Odgovornost prevoznikov je ustrezno določena v pogodbi med potnikom in prevoznikom, ki stopi v veljavo z uporabo prevoznega sredstva. Odgovornost Bfree koncertov je omejena zgolj na neizvedbo določenega dela programa, v delu, ki pomeni ustrezne materialne stroške. Bfree koncerti ne odgovarja za nematerialno škodo, ki bi nastala iz naslova zamud, odpovedi ali spremembe prevoza ali prevoznega sredstva.


XVII. ODGOVORNOST ZA IZGUBLJENO ALI POŠKODOVANO PRTLJAGO

Bfree koncerti ne prevzema nikakršne odgovornosti za izgubljeno ali poškodovano prtljago. Prijave izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika ali hotel.
- Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba, na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu.
- V primeru izgube prtljage potnik izpolni obrazec PIR letalske družbe, ki je opravila prevoz, ter izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa zadrži zase. Na podlagi obrazca mu letalska družba izplača odškodnino, po predpisih, ki veljajo v mednarodnem potniškem prometu.
- Bfree koncerti ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz namestitvenih objektov (hotelskih sob, apartmajev ipd.) in prevoznih sredstev (letal, avtobusov, ladij ipd.)


XVIII. IZGUBA DOKUMENTOV

Če potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove.
Pri urejanju formalnosti v zvezi s tem se potnik lahko za nasvete in pomoč obrne na vodjo potovanja ali predstavnika Bfree koncertov.
- V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do sorazmernega povračila vplačanega potovanja.


XIX. INFORMACIJE

Informacije, ki jih potnik dobi na prijavnem mestu, ne obvezujejo Bfree koncerti bolj kot navedbe v programu ali ponudbi. V primeru dvoma se vedno šteje za veljavno: pisna ponudba, pisna informacija ali pisna razlaga.


XX. KATEGORIZACIJE NAMESTITVENIH OBJEKTOV

Kategorizacije namestitvenih objektov (število zvezdic oziroma kategorija objektov), navedene v katalogih ali programih Bfree koncerti za turistične aranžmaje oz. potovanja, so lokalne oziroma nacionalne kategorizacije, in ne kategorizacije Bfree koncertov, zato Bfree koncerti za njih ne odgovarja, razen v primeru, ko je posebej označeno, da gre za oceno Bfree koncertov.


XXI. UPORABA PODATKOV

Bfree koncerti vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov.Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov tudi za namene statistične obdelave in obveščanja o ponudbi. Če potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na potovanje.


XXII. KONČNA DOLOČILA

V primeru spora med strankami je za vse spore pristojno stvarno sodišče v Ljubljani.
- V vseh cenah iz ponudbe Bfree koncerti je že vključen davek na dodano vrednost.