Pravila nagradne igre


PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE BREZPLAČNO NA KONCERT Z BFREE KONCERTI

 

 1. Organizator

Bfree koncerti, TA Mimi Miran Inhof s.p., Prežihova 7a, 9000 Murska Sobota, ki ji zastopa direktor Miran Inhof, matična številka 3042847, številka licence 1774 in 1775.

 

 1. Pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi državljani Slovenije starejši od 14 let, ki sprejmejo pravila nagradne ige. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju Mimi Miran Inhof s.p. ali turistične agencije Židana marela d.o.o., njihovi ožji družinski člani in člani njihovih gospodinjstev. Posameznik lahko v nagradni igri sodeluje večkrat.

 

 1. Čas nagradne igre

Nagradna igra poteka od 10. do 16. marca 2019. Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je delitev slike na Facebook strani Bfree koncerti s pripisom imena izvajalca iz seznama, ki si ga nagrajenec želi videti na koncertu.

 

 1. Žrebanje nagrad

Žrebanje glavne nagrade se bo izvedno 16. marca 2019. Žrebanje glavne nagrade se lahko izjemom preloži na kasnejši datum. Sprememba datuma žrebanja se objavi v mediji, kjer je igra potekala (Facebook, na spletni strani).

 

Glavna nagrada je koncertni aranžma (prevoz+vstopnica). Nagrajenec lahko izbira med naslednjimi koncertnimi aranžmaji:

 

 • Glenn Hughes plays Classic Deep Purple, Bologna, 08.04.2019
 • Evergrey, Zagreb, 22.04.2019
 • Morcheeba, Ljubljana, 16.05.2019
 • Eddie Vedder, Firence, 15.06.2019
 • Tom Jones, Ljubljana, 18.06.2019
 • Maluma, Budimpešta, 23.06.2019
 • Cypress Hill / Slash ft. Myles Kennedy, Sopron, 27.06.2019
 • Enrique Iglesias, Zagreb, 01.12.2019

 

 

Vkolikor se koncert odvija v kraju, kjer je nagrajenec doma, oz. ni iz njegovega domačega kraja ni organiziran prevoz na koncert (napr. za koncert Tom Jones iz Kopra), je nagrajenec upravičen samo do vstopnice za koncert, oz. mora na lastne stroške priti do najbližjega odhodnega kraja. Če ima izžrebanec že vplačan isti aranžma se mu celotni dotlej vplačani znesek za ta aranžma prenese kot dobropis za nakup drugega koncerta (koncertnega aranžmaja), ki se se bo zgodil do 31.12.2019. Nagradni aranžma ni zamenjiv za denar ali prenosljiv na drugo osebo.

 

Žrebanje bo organizirala in izvedla pri organizatorju zaposlena oseba, pooblaščena za žreb. Ob žrebanju bo pristona še vsaj ena oseba.

 

Žrebanje bo potekalo po načelu naključja. Rezultati žrebanja so dokončni.

 

O nagradnem žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o datumu, uri in kraju žrebanja, poteku žrebanja in nagrajencih. Zapisnik podpišeta obe prisotni osebi.

 

 1. Davčne obveznosti

Organiztor je dolžan ob izročitvi, ki se šteje za dan izplačila nagrade, v skladu z Zakonom o dohodnini obračunati in plačati davčni odtegljaj ter obračun davčnega odtegljaja

 

predložiti davčnemu organu. Nagrajenec kot zavezanec za dohodnino je dolžan ob izročitvi nagrade pisno predložiti natančne osebne podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, davčni izpostavo in svojo davčno številko.

 

 1. Obveščanje in prevzem nagrad

Nagrajenec je udeleženec žrebanja, ki je bil izžreban v skladu s temi pravili. Nagrajenec je dolžan podatke, ki jih organizator potrebuje od nagrajenca za predajo nagrade, dostaviti v 7 delovnih dneh od podane zahteve za dostavo podatkov. Nagrajencu se v obvestilu navede, katere podatke organizator potrebuje. Če podatkov ne dostavi, se nagrada ne podeli.

Nagrajenci bodo o prejemu nagrade obveščeni pisno na spletni naslov, ki ga bodo sporočili organizatorju najkasneje v 10 delovnih dneh po izvedenem žrebanju. Organizator bo v pisnem obvestilu navedel najdaljen informacije o tem, kje, kdaj in kako lahko nagrajenec prevzame nagrado. Nagrajenci bodo objavljeni tudi na spletni strani www.nakoncertu.si, najkasneje v 10 dneh po zaključku žrebanja.

Prejemnik nagrade se lahko piso odpove nagradi v 7 delovnih dneh od prejema obvestila in s tem izgubi pravico do nagrade. Nagradi se odpove tako, da organizatorju pošlje podpisano izjavo, da se odpoveduje nagradi. V tem primeru se nagrada ne podeli.

 

Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo javno objavo svojega imena ter kraja bivanja na strani www.nakoncertu.siin se s sodelovanjem v nagradni igri strinjajo z javno objavo njihovih navedenih osebnih podatkov.

 

Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad.

 

 1. Varovanje osebnih podatkov

Sodelujoči v nagradni igri izrecno dovoljujejo organizatorju nagraden igre zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

 

Nagrajenec nagradne igre dovoljuje objavo posredovanih osebnih podatkov na spletnih straneh organizatorja nagradne igre in v njegovih tiskanih publikacijah. Prav tako dovoljujejo objavo osebnih podatkov na spletni strani www.nakoncertu.siin ter po potrebi v drugih medijih in se strinja z obdelavo osebnih podatkov za namen izvedbe nagradne igre.

 

Kdor sodeluje v nagradni igri, se strinja in dovoli organizatorju, da kot upravljalec zbirke obdeluje zbrane osebne podatke za namene nagradne igre, za raziskave trga in za obveščanje o marektinških akcijah (največ enkrat tedensko), za pošiljanje e-novic in drugega reklamnega gradiva. Za namene obveščanja posameznik dovoljuje uporabo različnih komunikacijskih kanalov, napr. telefon, osebna pošta, SMS, mobilni telefon in drugo. Naveden podatke lahko organizator obdeluje za lastne potrebe in potrebe svojih povezanih oseb oziroma družb – hčerinskih družb vse do preklica privolitve oziroma do takrat, ko podatki ne bodo več služili svoje namenu. V času upravljanja posebnih podatkov ima posamzenik možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v bazi podatkov. Će sodelujoči v nagradni igri ne želi, da se njegovi osebni podatki, pridobljeni v nagradni igri, uporabijo za namene neposrednega trženja, mora poslati pisno zahtevo na naslov organizatorja, podjetje pa mora v 15 dneh ustrezno preprečiti takšno uporabo osebnih podatkov.

 

 1. Hramba dokumentacije

 

 

Organizator nagradne igre hrani dokumentacijo v zvezi z njeno izvedbo na naslednji način: elektronsko bazo zmagovalca v nagradni igri bo organizator hranil do 30 dni po zaključku nagradne igre, razen imena, elektronske pošte in GSM številke zmagovalca, ki ga bod do preklica obveščal o novistih v svoji ponudbi.

 

 1. Drugi pogoji nagradne igre

V primeru nepredvidenih okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (odpoved koncerta, druga višja sila) lahko organizator brez predhodnega obvestila začasno prekine, odpove ali konča nagradno igro. Organizator mora o končanju nagradne igre obvestiti javnost in nagrajenca. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Organizator si pridružuje pravico do občasne nedostopnosti spletnega mesta zaradi potreb vzdrževanja, napak ozirom odpravljanja napak, nadgradenj opreme ali višje sile. Organizator je odgovarja za škodo, materialno ali nematerialno,ki bi lahko nastala zaradi nedostropnosti spletnega mesta.

 

Organizator si pridružuje pravico do dopolnitve ali spremembe teh pravil in pogojev nagradne igre, ki bod objavljena na strani www.nakoncertu.si

 

Sodelujoči v nagradni igri so sezanjanjeni z njemimi pravili in se zavedajo, da jih bodo upoštevali. Šteje se, da s sodelovanjem udeleženci privolijo v pravila nagradne igre. Ob kakršnemkoli sporu ali nejasnosti štejejo ta pravil nagradne igre za prevladujoča glede na vse druge objave v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je stvarno pristojno sodišče v Murski Soboti.

 

Pravila začnejo veljati on se uporabljajo z dnem objave na spletni strani, to je 10. marca 2019.

 

 1. Spremembe pravil in pogojev nagradne igre.

Organizator si pridružuje pravico, da lahko kadarkoli ali kakorkoli pred začetkom nagradne igre, med njenim trajanjem ali po igri iz utemljenih razlogov, navedenih v nadaljevnju, zavrne pravico do sodelovanja v nagradni igri posameznemu sodelujočemu ali spremeni pravila in pogoje nagradne igre. Med utemeljene razloge se štaje zlasti namerno ali nenamerno navajanje napačnih ali neresničnih podaktov oziroma zavajanje organizatorja. Če se izkaže, da je sodelujoči dal lažne osebne podatke, se nagrada ne podeli. Če organizator sodelujočim zavnr epravico do sedlovanja v nagradni igri v skladu s predhodno navedenimi utemljenimi razlogi, ima pravico sodelujočega bremeniti za vse stroške, ki so nastai v zvezi s sodelovanjem v nagradni igri, in za vredost nagrade, poleg tega pa je sodleujoči odgovoren organizatorju za vso morebitno škodo, ki nastane zaradi neupravičenega sodelovanja v tej nagradni igri.

 

 

Miran Inhof, direktor

Bfree koncerti, Mimi Miran Inhof s.p.